Algemene voorwaarden

Artikel 01: Inschrijving lidmaatschap

a. Je bent welkom om lid te worden bij Sportcentrum Nieuw-Vennep. Dit kan op de volgende manieren;
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.sportcentrumnieuwvennep.nl).
2. Op de club door het invullen van het papieren inschrijfformulier.
3. Telefonisch* door te bellen met onze receptie (0252-620008).
* Dit is enkel mogelijk wanneer u eerder lid bent geweest bij ons en wanneer wij uw huidige persoonsgegevens hebben inclusief uw IBAN-gegevens. Wij sturen na inschrijving per mail een inschrijfformulier toe welke u met een digitale handtekening moet ondertekenen.

b. Na inschrijving ontvangt u een lidmaatschapspas of onze app met daarin toegangs-qr welke u nodig hebt om toegang te verkrijgen tot de vestiging. Bij elke nieuwe inschrijving wordt €50,00 aan “Startpakket” gerekend, mits anders schriftelijk is afgesproken. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Sportcentrum Nieuw-Vennep-pas, kan een vervangende pas tegen betaling van € 5,00 worden verkregen. Deze pas en uw lidmaatschap blijft eigendom van Sportcentrum Nieuw-Vennep. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Jongeren onder 15 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd.

c. Bij online inschrijving heeft sporter recht op 2 weken bedenktijd. Er zal in geval van opzegging, binnen deze 2 weken, 4 weken contributie worden gerekend aan sporter.

d. Als je lid wordt van Sportcentrum Nieuw-Vennep, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Sportcentrum Nieuw-Vennep besluiten de overeenkomst te beëindigen (zie artikel 5).

e. Studentenlidmaatschap is uitsluitend geldig op vertoon van geldige studentenpas of geldige en recente inschrijving van voltijd opleiding. Dit zal beoordeeld worden door werknemer Sportcentrum Nieuw-Vennep.
Een cursus of andere soort gelijke opleiding is niet geldig.

Artikel 02: Opzegging lidmaatschap

a. Het lid kan zijn lidmaatschap minimaal 4 weken van te voren, voor het verstrijken van de overeengekomen termijn, schriftelijk via ons uitschrijfformulier beëindigen en wanneer de gehele achterstand is voldaan. Uitschrijving  per e-mail wordt niet in behandeling genomen. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Sportcentrum Nieuw-Vennep te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. De opzegtermijn voor elk lidmaatschap is minimaal 1 periode van 4 weken. Indien je een lidmaatschap voor de duur langer dan 1 jaar opzegt vóór afloop van de initiële contractperiode, dan is Sportcentrum Nieuw-Vennep gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende hogere lidmaatschapsbijdrage in rekening te brengen, nl. het 4 weken tarief van het 1 jaar lidmaatschap. (“bijvoorbeeld: in het geval van een gekozen periode van 2 jaar en een opzegging na 1 jaar, dan zal een termijnbedrag over het eerste jaar worden her-berekend als ware gekozen is voor een contractperiode van 1 jaar”). Indien er tijdens een inschrijfactie, waarbij de actie voor een lidmaatschap van 2 jaar anders is dan bij de actie voor een lidmaatschap van 1 jaar, een gratis periode is weggeven dan is Sportcentrum Nieuw-Vennep gerechtigd om ook de ‘te veel’ gegeven periode extra in rekening te brengen of de einddatum van het lidmaatschap met de te veel weggegeven periode te verlengen. Dit geldt ook bij een verhuizing (zie hiervoor artikel 2.b).

b. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien: U een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 15 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats.

Artikel 03: Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk. Het Lid is verplicht een foto van zich te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle.

Artikel 04: Lidmaatschap, Termijn en Betaling

a. De periode van alle lidmaatschappen, die langer duren dan 4 weken, wordt niet stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Na het einde van de looptijd worden alle lidmaatschappen opvolgend verlengd met 4 weken. 
b. Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt per automatische incasso. Bij een achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Sportcentrum Nieuw-Vennep, totdat de achterstand volledig is voldaan.
c. Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten van €3,00 – €5,00 per niet gelukte incasso. Indien het Lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Sportcentrum Nieuw-Vennep met een eerste maal onvoldoende saldo wordt de incasso nogmaals aangeboden plus porto- en administratiekosten van €3,00. Bij een tweede, derde en/of vierde maal wordt de incasso nogmaals aangeboden plus porto- en administratiekosten van €5,00. Indien het Lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Sportcentrum Nieuw-Vennep door een onterechte terugboeking, administratieve reden bank van Lid of andere dergelijke redenen, wordt de incasso nogmaals aangeboden plus porto- en administratiekosten van €5,00.
d. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

Artikel 05: Openingstijden & Tarieven

a. Sportcentrum Nieuw-Vennep is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen en/of calamiteiten behoudt Sportcentrum Nieuw-Vennep zich het recht voor de club (eerder) te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.
b. Sportcentrum Nieuw-Vennep behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te wijzigen met een maximaal van € 3,00 per 4 weken. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 06: Credits groepslessen

Bij het afsluiten van een groepslessen lidmaatschap ontvang jij een persoonlijke link voor onze online app. In deze app kan jij o.a. groepslessen reserveren, dit is verplicht voor deelname aan groepslessen. Bij een onbeperkt groepslessen lidmaatschap krijgt ieder lid 1 credit per dag welke na 1 dag vervalt. Deze credit is te gebruiken om 1 activiteit te reserveren. Het is lid toegestaan om aan meerdere activiteiten per dag deel te nemen met mondelinge toestemming van personeel Sportcentrum Nieuw-Vennep. Wanneer een activiteit vol is en lid heeft geen reservering dan is het niet toegestaan aan deze activiteit deel te nemen. De toegang tot activiteit kan door personeel Sportcentrum Nieuw-Vennep geweigerd worden.

Artikel 07: Persoonsgegevens

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Sportcentrum Nieuw-Vennep verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van Sportcentrum Nieuw-Vennep wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Sportcentrum Nieuw-Vennep kun je terugvinden op onze website.

Artikel 08: Risico en Aansprakelijkheid

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van groepslessen of activiteiten van welke aard ook, bij Sportcentrum Nieuw-Vennep, is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Sportcentrum Nieuw-Vennep, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en / of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Sportcentrum Nieuw-Vennep, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Tevens zal de deelnemer Sportcentrum Nieuw-Vennep vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 09: Orde/Instructievoorschriften

a. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
b. Leden dienen zich te houden aan de door Sportcentrum Nieuw-Vennep (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Sportcentrum Nieuw-Vennep gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 10: Conformering Overeenkomst

Conformering overeenkomst ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de, door Sportcentrum Nieuw-Vennep opgestelde algemene voorwaarden en in de club, gestelde huisregels na te leven. Sportcentrum Nieuw-Vennep is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Sportcentrum Nieuw-Vennep te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.