Algemene voorwaarden

Artikel 1

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of bij de balie van het sportcentrum af te geven of u online aan te melden via onze website. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Sportcentrum Nieuw-Vennep het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Na betaling van hetgeen verschuldigd is, ontvangt u een lidmaatschapspas welke u nodig hebt om toegang te verkrijgen tot de vestiging. Bij elke nieuwe inschrijving wordt €25,00 aan “Startpakket” gerekend, mits anders schriftelijk is afgesproken. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Sportcentrum Nieuw-Vennep-pas, kan een vervangende pas tegen betaling van € 5,00 worden verkregen. Deze pas en uw lidmaatschap blijft eigendom van Sportcentrum Nieuw-Vennep. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Jongeren onder 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd.

Artikel 2

De periode van alle lidmaatschappen, die langer duren dan 4 weken, wordt niet stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Na het einde van de looptijd worden alle lidmaatschappen opvolgend verlengd met 4 weken. Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt per automatische incasso. Bij een achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Sportcentrum Nieuw-Vennep, totdat de achterstand volledig is voldaan. Voor het niet lukken van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van €2,50 per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling.

Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling van de vier wekelijkse termijnen, zal het restant van het totale contractbedrag onmiddellijk – en aldus zonder enige ingebrekestelling – opeisbaar zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover. Het lid kan zijn lidmaatschap minimaal 4 weken van te voren, voor het verstrijken van de overeengekomen termijn, schriftelijk via ons uitschrijfformulier te beëindigen en wanneer de gehele achterstand is voldaan. Uitschrijving  per e-mail wordt niet in behandeling genomen. Indien het lid de gegeven overtreedt, is zulks een reden om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 3

Bij online inschrijving heeft sporter recht op 2 weken bedenktijd. Er zal in geval van opzegging, binnen deze 2 weken, 4 weken contributie worden gerekend aan sporter.

Artikel 4

Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten van €2,50 per termijn. Indien het Lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Sportcentrum Nieuw-Vennep, om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.) wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

Artikel 5

Sportcentrum Nieuw-Vennep behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te wijzigen met een maximaal van € 2,00 per 4 weken. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 6

Sportcentrum Nieuw-Vennep behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, die aangeboden worden door Sportcentrum Nieuw-Vennep vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen is Sportcentrum Nieuw-Vennep gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 7

Het contributiebedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Sportcentrum Nieuw-Vennep. U kunt ook uw abonnement niet vroegtijdig opzeggen of tijdelijk stopzetten om medische redenen, vakantie. Bij overlijden kan het lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd. Tevens is het mogelijk om uw lidmaatschap over te dragen naar een ander persoon. Degene die het lidmaatschap overneemt betaald eenmalig €5,- administratiekosten. Bij verhuizing van meer dan 20 km is het mogelijk om op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en u dient een bewijs van inschrijving te tonen van uw nieuwe gemeente.

Artikel 8

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van groepslessen of activiteiten van welke aard ook, bij Sportcentrum Nieuw-Vennep, is geheel voor eigen risico van het lid. b. Sportcentrum Nieuw-Vennep, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en / of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. c. Sportcentrum Nieuw-Vennep, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Tevens zal de deelnemer Sportcentrum Nieuw-Vennep vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 9

De kluisjes die Sportcentrum Nieuw-Vennep beschikbaar stelt zijn uitsluitend voor gebruik van 1 dag. Mocht dit langer zijn dan 1 dag  is Sportcentrum Nieuw-Vennep gerechtigheid deze kluisjes open te maken.

Artikel 10

Bij het afsluiten van een abonnement met overstap actie: de actie is alleen geldig bij het afsluiten van minimaal één jaar abonnement, wordt er een looptijd van maximaal één jaar overgenomen, en dient een bewijs van uitschrijving te worden getoond tijdens de inschrijving. Bij een abonnement afgesloten via de overstapactie geldt, dat bij een opzegging tijdens de periode dat het lidmaatschap actief is, de gratis sportperiode terug betaald dient te worden.

Artikel 11

De algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum Nieuw-Vennep staan op de website www.sportcentrumnieuwvennep.nl en zijn bij de balie van Sportcentrum Nieuw-Vennep op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum Nieuw-Vennep te accepteren en hierna te handelen. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Sportcentrum Nieuw-Vennep en het lid. Bij in overtreding van een van onze huisregels behoudt Sportcentrum Nieuw-Vennep het recht het lidmaatschap te beëindigen.